صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
جشنواره ها
زمان ديجيتال سرور
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
همايش ها
ورود
کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارسکلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس

.کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارسکلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس

.

جهت ورود و مشاهده و نحوه برگزاری کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس به آدرس های زیر مراجعه نمایید:

http://vc.farspnu.ac.ir/

راهنمای استفاده از سامانه توسط دانشجو:

http://farspnu.ac.ir/daneshjo_help.pdf

راهنمای استفاده از سامانه توسط اساتید:

http://farspnu.ac.ir/ostad_help.pdf

کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارسکلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس

.

جهت ورود و مشاهده و نحوه برگزاری کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس به آدرس های زیر مراجعه نمایید:

http://vc.farspnu.ac.ir/

راهنمای استفاده از سامانه توسط دانشجو:

http://farspnu.ac.ir/daneshjo_help.pdf

راهنمای استفاده از سامانه توسط اساتید:

http://farspnu.ac.ir/ostad_help.pdf

جهت ورود و مشاهده و نحوه برگزاری کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس به آدرس های زیر مراجعه نمایید:

http://vc.farspnu.ac.ir/

راهنمای استفاده از سامانه توسط دانشجو:

http://farspnu.ac.ir/daneshjo_help.pdf

راهنمای استفاده از سامانه توسط اساتید:

http://farspnu.ac.ir/ostad_help.pdf

 
امتیاز دهی