كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1393/10/6 شنبه

ردیف

رشته / کد در دفترچه بدون آزمون

مقطع تحصیلی

1

مهندسی کامپیوتر  - 14845

کارشناسی

2

جامعه شناسی - 14846

کارشناسی

3

حسابداری - 14847

کارشناسی

4

حقوق  - 14848

کارشناسی

5

روانشناسی - 14849

کارشناسی

6

مددکاری اجتماعی  - 14850

کارشناسی

7

مدیریت بازرگانی - 14851

کارشناسی

8

مدیریت دولتی - 14852

کارشناسی

9

مترجمی زبان انگلیسی - 14853

کارشناسی

10

حسابداری(قادرآباد)- 14854

کارشناسی