1393/10/6 شنبه

ردیف

رشته

مقطع تحصیلی

1

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی

2

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی

3

مهندسی کشاورزی-علوم دامی

کارشناسی

4

مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی

کارشناسی

5

مهندسی علوم آب

کارشناسی

6

مهندسی مدیریت اجرایی

کارشناسی

7

زمین شناسی

کارشناسی

8

حقوق

کارشناسی

9

روانشناسی

کارشناسی

10

الیهات فقه و حقوق

کارشناسی

11

الهیات علوم قرآن و حدیث

کارشناسی

12

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

13

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی

14

حسابداری

کارشناسی

15

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

16

مدیریت دولتی

کارشناسی

17

تاریخ

کارشناسی

18

علوم اجتماعی پژوهشگری

کارشناسی

19

علوم اجتماعی-برنامه ریزی

کارشناسی

20

اقتصاد نظری

کارشناسی

21

جغرافیا

کارشناسی