كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
جشنواره ها
زمان ديجيتال سرور
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
همايش ها
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.همايش ها
چهارمین همایش ملی حکمرانی متعالی
زمان: سه‌شنبه 23 اسفند 1401
مكان:
برگزار كنندگان: دانشگاه عالی دفاع ملی
 
امتیاز دهی